Allmänna avtalsvillkor

Allmänna villkor för Konsumenter 2021-01-01.

1. A. Vid signering av avtalet ger Kund fullmakt för, eller den AB Scandinavian Energy Hub förordnar i sitt ställe till att kunna säga upp befintliga avtal och ingå avtal med nya leverantörer, samt inhämta upplysningar om företaget från leverantörer innan uppstart. I tillägg får AB Scandinavian Energy fullmakt att reaktivera Kund om inte uppsägelse föreligger. Vid tecknande av detta avtal ger jag AB Scandinavian Energy en fullmakt att adressändra mitt befintliga elnätsavtal och elhandelsavtal samt vidarefakturera detta som en samfaktura till mig. Avtalstid avtalas på kontraktet och uppsägningstiden står under villkor för avtalsformer nedan. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på ett rörligt företagsavtal med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs privatkunden över på ett rörligt privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.

B. Kund förbinder sig att köpa el från AB Scandinavian Energy Hub till överenskommet pris under avtalsperioden.

2. Avtalet mellan Kund och AB Scandinavian Energy Hub består av Elavtal inklusive AB Scandinavian Energy Hub avtalsvillkor och branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument respektive näringsidkare, för närvarande EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Beställa%20 och%20ladda%20ner/Branschöverenskommelser/BÖ-2015.01-Svensk- energi-el.pdf respektive EL2012N . Information om konsumenters rättigheter finns här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument- lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997- 857#K11 samt längst ner på detta avtal. Där beskrivs 11 kap §13 i ellagen exakt hur vi har gått tillväga.

3. Kunds eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta texten i avtalet måste skriftligen godkännas av AB Scandinavian Energy Hub för att vara gällande.

4. AB Scandinavian Energy Hub kan komma att genomföra kreditprövning av Kund, vilken kan leda till att Kunds beställning inte accepteras.

5. Avtalet träder i kraft från och med och planerad tidpunkt för leverans är 14 dagar från dagens datum ovan om kund inte uppger annat datum. Rätt datum med 14 dagar från dagens datum står i textrutan ”Mitt uppstartsdatum”. AB Scandinavian Energy Hub förbehåller sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommer AB Scandinavian Energy Hub tillhanda vid ett senare datum.

6. AB Scandinavian Energy Hub tillämpar ångerrätt enligt distansavtalslagen. En privatkund kan ångra sig genom att kontakta kundservice inom 14 kalenderdagar, dock tidigast från den dag då Kund fått föreskriven information om sin ångerrätt, muntlig som skriftlig. För ånger och uppsägning önskar vi att ni kontaktar AB Scandinavian Energy Hub via telefon, brev eller e-post. Här kan ni även be om vårt standardformulär gällande ånger. En företagskund som ingår avtal med AB Scandinavian Energy Hub har ingen ångerrätt.

7. Avtalsperioden framgår av Elavtal. AB Scandinavian Energy Hub ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från Kund eller Kunds ombud. Har Kund tidsbundet Elavtal till en viss tid med annan elleverantöransvar Kund själv för eventuell uppsägning av detta, samt för eventuella brytnings-avgifter om det nuvarande Avtalet sägs upp innan det har löpt ut.

8. AB Scandinavian Energy Hub äger rätt att, på oförändrade villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan motpart. Kund äger inte rätt att överlåta detta avtal på annan motpart utan AB Scandinavian Energy Hub’s i förväg lämnade skriftliga medgivande.

9. AB Scandinavian Energy Hub har rätt att på avtalat pris fakturera vid varje tidpunkt gällande energiskatt, mervärdeskatt och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter. Vid ändring eller införande av energiskatt, mervärdeskatt, prisområden, elcertifikat och andra av myndigheter fastställda skatter och avgifter äger AB Scandinavian Energy Hub rätt att utan föregående information till Kund justera faktureringen i motsvarande mån. Vid volymavvikelser mot angiven årsvolym äger AB Scandinavian Energy Hub rätten att debitera eventuella mellanskillnader.

10. AB Scandinavian Energy Hub ansvarar inte för indirekta förluster till följd av fel, såvida inte skadan har orsakats genom grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av AB Scandinavian Energy Hub. AB Scandinavian Energy Hub’s totala ansvar är begränsat till 5 000 SEK för varje enskilt fall om inte förlusten beror på grov vårdslöshet från AB Scandinavian Energy Hub’s sida. Kund kan omedelbart säga upp avtalet vid väsentligt avtalsbrott från AB Scandinavian Energy Hub. Vid konkurs eller om AB Scandinavian Energy Hub måste sluta leverera ström avslutas alla skyldigheter under sista balansdagen.

11. Uppsägning skall ske av Kund eller av ombud med giltig fullmakt från Kund. Vid uppsägning som inte följs av ett faktiskt leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommet, vid avtalstidens utgång till ett Rörligt privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning. För företag gäller Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. AB Scandinavian Energy Hub kräver en separat uppsägning på elhandlarens elavtal för att avtalet ska vara uppsagt på ett korrekt sätt. Om en fullmakt överlåtes till ett elhandelsbolag och ska användas med syftet att säga upp ett elavtal så krävs en skriftlig fullmakt. Det är då viktigt att det tydligt framgår att det avser en uppsägning. För konsumenter föredrar vi för konsumentens säkerhet att en skriftlig uppsägning inkommer. Dock går det även att ringa eller e- posta in uppsägningen. För företag såsom AB, HB och enskilda bolag måste en skriftlig uppsägning skickas in med signatur från företagets firmatecknare vilket skall vara den person som står på avtalet och som tecknat avtalet. Detta skickas in via brev till AB Scandinavian Energy Hub’s adress. Vi godkänner inga uppsägningar från företag som är muntliga eller utan signatur från firmatecknare.

12. Vid flytt medföljer Kunds avtal till ny adress. AB Scandinavian Energy Hub har fullmakt att hämta in all nödvändig information från nätägare för uppstart på ny adress. Kund förpliktar sig att meddela AB Scandinavian Energy Hub innan flytt.

13. Betalningen för AB Scandinavian Energy Hub’s fakturor skall vara AB Scandinavian Energy Hub tillhanda senast den 28:e varje månad. Betalningstiden är ca 20 dagar mellan fakturadatumet och förfallodatumet. AB Scandinavian Energy Hub’s påminnelse / förseningsavgifter är till privatpersoner 60kr per faktura och för företag 450kr per faktura. För företag gäller det, enskilt bolag (med privatpersons personnummer), HB, AB, OB samt föreningar. För påminnelser / förseningsavgifter utgår ingen moms. För företag tillkommer utöver avtalat avtalspris Svenska Kraftnäts avgifter. Dessa avgifter kan variera över tid. Posten på fakturan heter SvK avgift.

14. Förklaring gällande de rörliga prisavtalen: Rörligt pris, innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Prisgrupperna motsvarar det faktiska rörliga priset. AB Scandinavian Energy Hub har för att köpa in elenergi och följer NordPool Spots timspotpris kopplat mot kundens faktiska elanvändning. Utöver det volymviktade timspotpriset från NordPool Spot tillkommer gällande avgifter mot NordPool Spot, Svenska Kraft och Balanskraft. Utöver avgifterna tillkommer gällande garantikravskostnader som NordPool Spot och Svenska Kraftnät ställer ut löpande enligt egna modeller. Utöver detta tillkommer med kund överenskommen marginal till AB Scandinavian Energy Hub som utgörs av ett synligt påslag i öre / kWh och en fast månadsavgift per aktiv mätpunkt. AB Scandinavian Energy Hub har fr.o.m. ett rörligt påslag på 10% / kWh samt en fast månadsavgift på 55 kr inkl. moms till alla nya privat-elkunder.
Rörligt pris innehåller priskomponenter som är rörliga och som varierar över tid. Både det rörliga elpriset och AB Scandinavian Energy Hub´s rörligapris (avtalen ovan) varierar timme för timme och månad för månad i elpris. Elpriset består av AB Scandinavian Energy Hub’s kostnader för inköp av el och elcertifikat, AB Scandinavian Energy Hub s kostnad för hantering av kvotplikt avseende elcertifikat, AB Scandinavian Energy Hub’s påslag i öre/kWh och eventuell förbrukningsbaserad årsavgift. För anläggningar med timavräknad förbrukning avser AB Scandinavian Energy Hub s kostnader för inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där kundens anläggning finns sammanvägts med kundens timvisa energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter till Nord Pool samt Svenska kraftnät och eSett.
Rörligt avtalspris:
Elpriset består av AB Scandinavian Energy Hub s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, elskatt, moms, AB Scandinavian Energy Hub s påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Elpriset varierar månad till månad och sätts av AB Scandinavian Energy Hub varje månad och är inte Nord Pools spot pris utan baseras på AB Scandinavian Energy Hub’s rörligt pris av el. Ordinarie fast månadsavgift är 59 SEK /månad inkl. moms för konsumenter med förbrukning under 5 000 kWh och 79 SEK/månad inkl. moms för konsumenter med förbrukning över 5 000 KWh.
Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Momsen är 25%. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 3 månader. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid.
Vid 3 och 6 månaders avtal är det endast 1 månads uppsägning för företag. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 3 månads uppsägning.
MIX 50/50
Pristak kan endast garanteras för en 3-månadersperiod i taget, räknat från leveransstart av pristaksavtalet. Pristaket kan då höjas eller sänkas efter då rådande prisbild på marknaden. Elpriset består av AB Scandinavian Energy Hub’s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, elskatt, moms, AB Scandinavian Energy Hub s påslag i öre/kWh och eventuell fast avgift. Bindningstiden utläses nedan under varje produkt vid tecknande. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning, med undantag för avtal med 24 månaders uppsägningstid.
Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett Rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 12 månads uppsägningstid.
Företag (Rörligt avtalspris):
Elpriset består av AB Scandinavian Energy Hub s kostnader för inköp av el, kostnad för elcertifikat ingår i elpriset nedan, AB Scandinavian Energy Hub s påslag i öre/kWh och eventuell fast månadsavgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad.
Genomsnittspriset avser elcertifikat för leverans i samband med innevarande års deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. Företag är ett rörligt elavtal, med en fast avgift på 99SEK ex moms i månadsavgift per anläggning. Bindningstiden bestäms och beskrivs på varje enskilt elavtal individuellt. Om kund däremot väljer att teckna ett annat avtal hos AB Scandinavian Energy Hub under uppsägningstiden ändras avtalsformen. Fakturering sker månadsvis i efterskott. Den specifika bindningstiden är 12 månader och uppsägningstiden är 6 månader. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över på ett nytt rörligt Företag avtal med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning.
15. Faktureringsprincipen som används i AB Scandinavian Energy Hub’s avtalsformer för Privatkunder och Företag är efterskottsbetalning. Skulle AB Scandinavian Energy Hub inte fått tillgång till mätvärden, får debiteringen grundas på uppskattad förbrukning. (8 kap 15 § ellagen). Premium Energi Certifiering (PEC) är en valfri tilläggsprodukt på samtliga avtalsformer. Kostnaden är 49 SEK inkl. moms / månad för privatpersoner och 99 SEK exkl. moms / månad för företag. Denna summa inkluderas i elhandelskostnaden på fakturan om man väljer tilläggsprodukten. PEC gäller från och med kunden väljer tjänsten till det kunden säger upp denna tilläggstjänst. Om faktura inte betalas i tid utgår dröjsmålsränta på 12% samt inkassoavgifter enligt gällande lagstiftning. Ränta tas ut från förfallodagen på fakturan. Vid uteblivna mätvärden från nätägare kommer AB Scandinavian Energy Hub att fakturera en beräknad förbrukning. Detta kommer i sin tur bli avräknat när korrekta mätvärden inkommit. Perioder med prissäkring är bindande under hela avtalstiden. När kund har valt tilläggsprodukten ”miljö el” för 15kr är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. 100% förnybart, Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice.

16. Avtal: Utifall att ett startdatum sätts i detta avtal kommer avtalet sättas igång av AB Scandinavian Energy Hub på valt datum. Kund ansvarar för eventuella straff/bryt-avgifter från andra elbolag. Om Kund bryter avtalet i förtid har AB Scandinavian Energy Hub, rätt att följa branschens Allmänna Avtalsvillkor EL2012K http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/ Beställa%20och%20ladda%20ner/Branschöverenskommelse r/BÖ-2015.01-Svensk-energi-el.pdf respektive EL2012N, rätt till ekonomisk ersättning från Kund. Kund skall täcka alla eventuella ekonomiska förluster som AB Scandinavian Energy Hub pådragit sig vid avtalsbrott. Den direkta förlusten beräknas utifrån allmänna ersättningskrav såsom månadsavgifter, extra tilläggstjänster B2B samt ersättning per kWh. En hanteringsavgift på 49kr inkl. moms läggs på samtliga brytavgifter till konsumenter samt företag.

1. Ersättningen från privatpersoner är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från en privatperson oavsett längd kvar på avtal eller storlek på förbrukning är 1 495 SEK vid brutet avtal per anläggning.

2. Ersättning från företag är 15 öre per kWh ex moms under återstående avtalstid. Ersättning för resterande månadsavgifter och extra tilläggstjänster B2B beräknas enligt gällande avtal. Lägsta ersättning från ett företag är 25 000SEK vid brutet avtal per anläggning. Utifall årsförbrukning ej kan ges från företag, ges en generell brytavgift om 25 000SEK till företagskunder per anläggning. Vid övriga avslut innan kontraktslut äger AB Scandinavian Energy Hub rätt att slutfakturera de kvarvarande månadsavgifterna samt beräknad förbrukning som är överenskommet under kontraktsperioden.

17. Frånkoppling: Frånkoppling får ske om konsumenten, företaget eller organisationen försummar sina skyldigheter och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott. Innan frånkoppling sker ska konsumenten, företaget eller organisationen uppmanas att inom viss skälig tid vidta rättelse och underrättas om att frånkoppling annars kan ske. Om avtalsbrottet består i att konsumenten, företaget eller organisationen försummat att betala för överföring av el gäller att konsumenten, företaget eller organisationen sedan tiden för rättelse gått ut ska uppmanas att betala inom 21 dagar (gäller privatkunder) och 15 dagar (gäller företagskunder) från det att denne har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att frånkoppling annars kan ske. Frånkoppling får även ske när konsumenten, företaget eller organisationen åsidosätter villkor i avtal beträffande den el som elnätsföretaget överför till konsumenten, företaget eller organisationen och åsidosättandet medför rätt för elhandelsföretaget att begära frånkoppling. Ansvaret för att rätten till frånkoppling föreligger åligger alltid den som begärt åtgärden. Återinkoppling sker först då konsumenten, företaget eller organisationen uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning för elnätsföretagets kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Kostnaden för frånkoppling och återinkoppling ska debiteras konsumenten, företaget eller organisationen. Även en hanteringskostnad på 500 kr inkl. moms läggs på denna faktura.

18. Avtalsvillkoren skickas med post, e-post, sms eller fax om kunden önskar.

19. På detta avtal ska svensk lag tillämpas. Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras vid allmän domstol och med Stockholms tingsrätt som första instans.

20. Information om behandling av personuppgifter AB Scandinavian Energy Hub – GDPR
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e- postadress, mätarnummer, anläggnings-id, förbrukningsstatistik med mera. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, hantera och administrera felanmälningar, hantera och administrera byte eller underhåll av mätare, kunna uppskatta din förbrukning av el och vatten och fjärrvärme, använda för att kontakta dig, erbjuda användare behörighet till ”Mina sidor”, administrera olika kommunikations – och betalningsalternativ, använda som underlag vid fakturering och bokföring, hantera och administrera arbetsansökningar och för statistisk, kundundersökningar och analysändamål samt för samfaktura med elnätsfakturor. Vi har fått dina uppgifter från dig som registrerad för att kunna ingå avtal med oss samt för att kunna ge dig möjligheten att använda dig av våra tjänster. Lämnar du som registrerad ej ut dina personuppgifter kan vi inte registrera dig som kund hos oss och du kan heller inte använda dig av våra tjänster. Vi inhämtar även information ifrån folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller längre om det krävs enligt lag (ex. arkivlagen, bokföringslagen). De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/ESS. Personuppgiftsansvarig är AB Scandinavian Energy Hub, Stockholm. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice på telefon 08 – 121 568 55 eller e-post info@energyhub.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

11 kap 13 §:
1. AB Scandinavian Energy Hub, 559210-6974, tel 08 – 121 568 55, www.energyhub.se/
2. AB Scandinavian Energy Hub’s åtagande gentemot slutkund är att leverera el under avtalad tid enigt avtalet ovan. Pris och period står ovan i avtalet. Åtagandet är också att vara tillgänglig med kundservice samt rådgivning i energifrågor och kundrättsfrågor.
3. Avtalet träffas vilket är dagens datum och leverans övertas om kund inte önskar annat datum 14 dagar från dagens datum. Exakt datum står i textboxen ”Mitt uppstartsdatum” på ordersidan.
4. https://energyhub.se/privat/
5. Villkoren för fakturering är varje månad och betalningstid är minst 15 dagar.
6. Den specifika uppsägningstiden för varje konsument är innan avtalen löper ut för privatpersoner 1 månad. Företag har som standard 12 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Företagskund eller av ett ombud med en fullmakt innan uppsägningstiden träder i kraft läggs företagsavtalet automatiskt över Rörligt Företag med 12 månaders bindning och 6 månaders uppsägning. Om ingen uppsägning sker av Privatkund eller ombud innan uppsägningstiden träder i kraft läggs Privatkunden över på ett rörligt Privat avtal vilket är rörligt tillsvidare avtal med 1 månads uppsägning.
7. Se punkt 6.
8. Se punkt 6.
9. Se § 17 för brytavgifter.
10. Om AB Scandinavian Energy Hub inte uppfyller sitt åtagande enligt avtalet äger kunden rätt till en ersättning om 300 SEK.
11. 18 § Elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om

1. Konsumentens rättigheter, Konsumenternas rättigheter: Kundservice. Du ska i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss under våra öppettider som du finner under länken kundservice https://www.energyhub.se/kundtjanst/. Ring oss gärna på 08 – 121 568 55.
2. Hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål. Reklamation, skadestånd & klagomål. När du talat med vår kundservice och om du fortfarande inte är nöjd kan du skicka in en reklamation till vår Kundservice. Blanketten får du genom att kontakta kundservice 08 – 121 568 55. Reklamationen hanteras sedan av vår reklamationsavdelning.
3. och 4. vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, och oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler. Extern rådgivning och tvistlösning. Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning, finns det flertal externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Dessa organ vänder du dig till för opartisk rådgivning och oberoende användarrådgivning.
Kommunala konsumentvägledare: http://www.konsumentverket.se/konsumentfrag or–anmalan/konsumentfragor/. I de flesta kommuner är Kommunala konsumentvägledare tillgängliga och de är gratis. Där kan du få råd om du har hamnat i tvist med ett företag. Ring din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Energimarknadsinspektionen: http://www.ei.se. Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat. Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
Allmänna reklamationsnämnden: www.arn.se. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt, prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut.
Sveriges domstolar: http://domstol.se. Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
AB Scandinavian Energy Hub: Ring, e-post eller skicka brev till oss så kan vi hjälpa dig att finna rätt oberoende energirådgivare i din kommun.
12. 1. AB Scandinavian Energy Hub standard energimix inköp: Den nordiska residualmixen för 2019 består av 5,31 procent förnybart producerad el, 48,17 procent kärnkraftsproducerad el och 46,52 procent fossilt producerad el. Miljöpåverkan för den nordiska residualmixen är 338,52 g/CO2 per kWh och kärnbränsleavfall var 0,00142174 g/kWh
2. När kund har valt tilläggsprodukten ”Förnyelsebar el” för 15kr är det 100% förnybar energi vilket innebär 100% av ursprungsmärkningen baseras på annullering av ursprungsgarantier. Det betyder 0,000g/kWh i utsläpp av koldioxid och 0,000g/kWh i utsläpp av kärnbränsleavfall. 100% förnybart. Denna tjänst och produkt kan när som helst sägas upp om man kontaktar kundservice.
Information om avtalsvillkoren och uppgifterna enligt första stycket ska lämnas till konsumenten innan avtalet ingås eller bekräftas. Lag (2016:914). Detta åtagande har härmed AB Scandinavian Energy Hub fullföljt med punkterna 1-12 ovan och bekräftas av kund när avtalet godkänns.